معرفی پرسنل

 • ابراهیم شمشیریان

  ابراهیم شمشیریان

  کارشناس ارشد عرفان اسلامی مدیر آموزشگاه
 • جواد صدیقی

  جواد صدیقی

  فوق لیسانس معاون پایه ششم
 • سید علیرضا احترامی

  سید علیرضا احترامی

  لیسانس معاون پرورشی
 • محسن مهاجر

  محسن مهاجر

  سیکل خدمات
 • محمد سروقد

  محمد سروقد

  لیسانس امداد و نجات مربی بهداشت
 • پیمان پردل

  پیمان پردل

  لیسانس IT مسئول فناوری-مربی فناوری